logo mobil

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Villkor & Regler

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Allmänt
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Hotell Torpa Pensionat följer de regler, normer och villkor som Visita beskriver i sin skrift med namnet "Att bo på hotell".

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske
.
Ankomst och avresa
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen.
Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 11.00.

Sen ankomst
Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst
Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller:
-Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst.
Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn.
-Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid
Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.
Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

Hotellets & vandrarhemmets skyldigheter
Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Bokningsavgift och förskottsbetalning
Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

Betalning
Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas när du får den, numera oftast vid ankomsten till hotellet.

Dröjsmålsränta
Om du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

Registrering av utländska hotellgäster
Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Förvaring av värdesaker och bagage
Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har oftast möjlighet att förvara ditt bagage i ett låst bagagerum. Hotellet ansvarar endast för din egendom om den förvaras i ett av hotellet låst utrymme, såsom bagagerum.

Värdefull egendom
Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Rätt att kvarhålla resgods
Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum
Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i värdeskåp på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet
Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns i allmänhet på insidan av din hotellrumsdörr, i särskild informationspärm på hotellrummet eller i receptionen.
Visita har tillsammans med Brandskyddsföreningen tagit fram informationsfoldern ”Hotel Safety”. Läs den – för din egen säkerhet.
Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.

Visitas Ansvarsnämnd – en extra trygghet
För alla hotell gäller att skada som uppstått genom försummelse från hotellets sida ska ersättas. Men du är också som kund ansvarig för eventuell skada som du själv eller dina gäster vållar inom hotellet.
När det gäller hanteringen av tvist mellan hotell och kund, finns en viktig skillnad mellan hotell som är medlemmar i Visita och andra hotell. Inom Visita finns nämligen en Ansvarsnämnd, vars beslut Visitas medlemsföretag förbundit sig att efterfölja. Ansvarsnämndens sammansättning garanterar en kvalificerad och objektiv prövning av tvisten. Visitas Ansvarsnämnd innebär därför en extra trygghet för dig som väljer att bo på ett hotell som är medlem i Visita.
Kontaktinformation till Ansvarsnämnden och mer utförlig information hittar du på Visitas hemsida www.visita.se.